Business & Science>Doctoral studies>Dissertation Topics

Dissertation Topics

 

 • Dace Cīrule – "Siltumapgādes pakalpojumu regulēšanas attīstība sasaistē ar siltumapgādes tirgus liberalizāciju un konkurenci, problēmas, risinājumi"

 • Kristaps Hahelis – "Fiskālās disciplīnas tiesiskais regulējums Latvijā un tā attīstības perspektīvas"

 • Ivita Kīsnica – "Informācijas sabiedrības interešu un darba autoru tiesību līdzsvara nodrošināšana"

 • Līva Kreituse-Ziediņa – "Parādu piedziņas veidu efektivitāte"

 • Rihards Bunka – "Telefona sarunu noklausīšanās operatīvās darbības laikā"

 • Mārtiņš Eglītis – "Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu - nekustamā īpašuma izsoles kā tiesību institūta tiesiskais regulējums"

 • Armands Logins – "Prostitūcijas tiesiskais regulējums Latvijā un tā attīstība"

 • Kristīne Mahaheja – "Precedents kā tiesību tālākveidošanās metode"

 • Vitālijs Tikums – "Speciālo izmeklēšanas darbību efektivitāte un tās pilnveidošanas iespējamie kriminālprocesuālie risinājumi"

 • Ārija Vitte – "Adopcija Latvijā un ārvalstīs"

 • Ivars Zariņš – "Civiltiesiskā atbildība komerctiesībās"

 • Sana Baumane – "Parāda piedziņas procesa tiesiskais regulējums"

 • Laila Jurcēna – "Tiesnešu neatkarības princips - teorija un prakse Latvijā"

 • Elīna Stankeviča – "Kopīpašuma problemātika"

 • Aleksejs Šaforostovs – "Kontrabandas kvalifikācijas problēmas"

 • Vladimirs Mikuckis – "Darba līguma uzteikuma problēmas pēc darba devēja iniacīvas"

 • Eva Šablovska – "Vispārējā brīvās pārvietosānās un uzturēšanās brīvība Eiropas Savienībā un tās sociāltiesiskā dimensija"

 • Agnese Šūmane – "Privātuma aizsardzība informācijas laikmetā"

 • Egle Šimkeviciene – "Law criterions of determination of payment amount of non- pecuniary damage in Lithuania and Latvia"

 • Marius Garbenis – "Регулпрование деятелъности полиции как субьекта публичного администрования обеспечивая общественное безопасность в Литве и в странах Европейского Союза"

 • Dalius Gintautas – "Vehicles aqiupped with right hand drive (RHD) steering system registration in the member states accodance with the European Union Law: national and Union law collisions problems"

 • Virginijus Kaminskas – "Anticorruption enforcement model in Balstic States"

 • Vitalija Šimkiene – "Правовое регламентирование обязанности родителей содержать своих детей" 

 • Jānis Bramanis – "Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā"

 • Amanda Mieze – “Kultūras ilgtspējīgas attīstības pārvaldības efektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespējas”

 • Ināra Repša – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas metodoloģijas pilnveidošana Latvijā”

 • Margarita Platace – “Viesnīcas uzņēmuma attīstības tendences un vadīšanas modeļi”

 • Agita Doniņa – “Tūrisma ekonomiskās ietekmes vadīšana un monitorings Latvijas reģionos”

 • Valdis Janovs – “Zināšanu vadīšana uzņēmuma darbības efektivitātes kāpināšanai”

 • Andris Vanags – “Partnerības stratēģija kā zināšanu pārneses un uzņēmumu attīstības paātrināšanas faktors”

 • Žydrė Petrylaitė  – “Формирование лояльности потребителей обоснованного на имидже предприятия”

 • Iveta Liniņa – “Mārketinga informācijas sistēmas nozīme uzņēmumā”

 • Jolanta Derkevica-Pilskunga – “Juridical Aspects in the Communication on the Latvian Organizations Risk and Crisis Processes”

 • Inga Pūre  – “Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991–2010)"

 • Dace Mence – “Korporatīvās sociālās atbildības komunikācija kā instruments attiecību veidošanā ar ietekmes auditorijām”

 • Valdis Tilgalis – “Aspects of Advertising in Consumers’ Society”

 • Leonarda Ķestere – “The Role of Feedback between Opera and Its Stakeholders: The Case of Latvian National Opera and Finnish National Opera”

 • Ilona Kalniņa – “Iekšējā komunikācija Nacionālajos bruņotajos spēkos”

 • Agrita Lujāne – “Attieksmes maiņa pret ASV kultūras produktiem Latvijā 20. gs. beigās – 21. gs. sākumā”

 • Natālija Sotikova – “Pieredzes mārketings kā komunikācija ar patērētāju tūrisma un viesmīlības jomā”

 • Inga Brenča – “Necessity to Develop New Communication Methods in External Communication by New Latvian Enterprises for Establishing Business During Economical and Social Crisis” 

 • Līga Ozoliņa – “Sieviešu mediji internetā: drukāto un interneta mediju biznesa modeļi”

 • Laila Vaivode – “ES tiesību varas misijas Kosovā krīzes komunikācijas modelis: psiholoģiskie aspekti un piemērojamība Latvijas krīžu vadībā”

 • Oskars  Garkājs – “Referenduma institūta loma demokrātiskā sabiedrībā”

 • Ingus Gailums – “Kompensējamo zāļu sistēmas tiesiskais regulējums”

 • Liene Krezevska – “Saistību izpildīšana tiesas ceļā”

 • Tatjana  Jurkeviča – “Elektronisko pierādījumu akutualitātes civilprocesualājās tiesībās”

 • Jānis Rušenieks – “Autortiesību aizsardzības tiesiskā regulējuma problemātika Latvijā”

 • Kristīne Zembaha – “Tiesībsargājošo iestāžu un sabiedrības sadarbības tiesiskās problēmas”

 • Iveta Nikolājeva – “Laulāto mantisko attiecību institūta- pūra loma un vieta Latvijas tiesību sistēmā”

 • Dagne Rušeniece – “Notariāta institūts Latvijā"

 • Kristīne Dārzniece – “Judikatūras vieta tiesību avotu sistēmā un tās piemērošanas metodoloģija”

 • Liene Cakare – “Vienkāršotie kriminālprocesi un to attīstības tendences”

 • Una Skrastiņa – “Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā"

 • Inese Bāra – “Mājas (istabas) dzīvnieku tiesiskā regulējuma problēmas Latvijas Republikā”

 • Nikolajs  Ozoliņš – “Publiskās un privātās partnerības līguma, kā tiesību avota piemērošanas problēmas Eiropas Savienībā”

 • Viola Supe – “Proporcionāla vēlēšanu sistēma Eiropas Padomes dalībvalstīs”

 • Alla Spale – “Konstitucionālās tiesvedības attīstība un perspektīva Latvijā”

 • Andris Ulpis – “Administratīvās atbildības tiesiskais regulējums”

 • Oskars Garkājs – “Referenduma institūts postsociālistiskajās valstīs – Eiropas Savienības dalībvalstīs”

 • Dace Mauriņa – “Morālā kaitējuma atlīdzinājums administratīvajā procesā”