Aktualitātes>Aicinām studentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, prezentējot savu pētījumu vai projektu

Aicinām studentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, prezentējot savu pētījumu vai projektu (12)

2017. gada 18. maijā, Biznesa augstskolā Turība notiks XVIII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, kuras ietveros aicinām studentus uz pieredzes, pētījumu rezultātu, atziņu apmaiņu, prezentējot savu pētījumu vai projektu.

Studentu sekcijas dalībniekiem tiks piešķirti sertifikāti un reprezentatīvas balvas. Labākā darba autors tiks apbalvots ar Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes Atzinības rakstu un naudas prēmiju (150 Eiro).

Pētījuma rezultāti jāatspoguļo referātā, ievadā iekļaujot tēmas aktualitāti, pētījuma problēmu un novitāti, pētījuma mērķi un pētījuma metodes. Referāta analīzes daļā ir jāsniedz pārskats par tēmas iepriekšējiem pētījumiem un teorētiskajiem avotiem, kā arī jābūt empīriskā pētījuma datu analīzei un to interpretācijai. Nobeigumā jābūt secinājumiem un priekšlikumiem, kas izriet no pētījuma.

Prezentējot projektu, referātā jāiekļauj problēmas analīze, raksturojot tās nozīmīgumu, projekta ideja, sniedzot tās oriģinalitātes pamatojumu, projekta mērķis, īstenotās aktivitātes un to atbilstība mērķim, projekta īstenošanas gaita, raksturojot darbu plānošanu un organizēšanu, kā arī sasniegto rezultātu novērtējums. 

Referāta noformējuma noteikumi:

  • Raksta apjoms līdz 7 lpp. (20000 zīmes) kopā ar literatūras sarakstu (pētījuma rezultātu prezentācijai), tajā skaitā kopsavilkuma apjoms – 1000 zīmes.
  • Rakstam jābūt sagatavotam A4 formātā ar Times New Roman burtu fontu un izvietotam vienā kolonnā.
  • Attālumi no lapas malām līdz tekstam ir sekojoši: 3,0 cm no kreisās malas, 2,0 cm no labās, augšējās un apakšējās malas.
  • Tekstam jābūt ar viena intervāla rindstarpu un izlīdzinātam gar labo un kreiso malu.
  • Katras rindkopas pirmajai rindai jābūt ar 1,0 cm atkāpi no kreisās malas.

Teksta daļu parametri

Teksta daļa

Fonta veids un izmēri

Rindkopas formāts

Referāta virsraksts (nedrīkst būt garāks par divām rindām)

14 pt, Bold, All Caps

Centred

Referāta virsraksts angļu valodā

14 pt, Normal, All Caps

Centred

Autora vārds, uzvārds

12 pt, Bold

Centred

Pārstāvētā organizācija, valsts

12 pt, Normal

Centred

Abstrakts angļu valodā

12 pt, Italic

Justify. Indentations: Left – 1,0cm, Right – 1,0cm

Referāta teksts

12 pt, Normal

Justify

Nodaļu virsraksti

12 pt, Bold

Centred

Zemsvītras komentāri

10 pt, Normal

Justify

Literatūras saraksts

10 pt, Normal

Justify

Noformējot darbu, jāņem vērā aktuālie patstāvīgo darbu noformēšanas nosacījumi.

Konferences studentu sekcijas darbs norit latviešu un angļu valodā. Prezentācija – 7 min.

Referātu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 1. maijs.

Pieteikšanās nosūtot darbus uz e - pastu:
conference18@turiba.lv

Papildu informācija:
Zane Znatnaja
zane.znatnaja@batsp.lv

14.03.2017

Komentāri

downlodable files

18.09.2017. 13:34
This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

http://gaspar-tlt.ru

16.08.2017. 21:58
Thankyou for this wondrous post, I am glad I observed this website on yahoo.

infernal affair torrent

01.08.2017. 15:01
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

downlodable freeware

14.07.2017. 00:07
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

Go to website.

02.07.2017. 21:48
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

check out this

30.06.2017. 09:42
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

Get it!

08.06.2017. 14:15
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

gagarina27k6.ru

16.05.2017. 13:57
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.
This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

Obat Perangsang Wanita

26.04.2017. 00:46
Thank you for sharing in this article, I can learn a lot and could also be a reference

Obat Kuat Pria

26.04.2017. 00:45
Thank you for sharing in this article obat perangsang wanita I can learn a lot and could also be a reference

itsmydownload.com

12.04.2017. 15:52
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.

Nodarbību saraksts