Aktualitātes>Aizstāvēšanai izvirzīti divi Turības doktorantu promocijas darbi Juridiskajā zinātnē

Aizstāvēšanai izvirzīti divi Turības doktorantu promocijas darbi Juridiskajā zinātnē (0)

Ceturtdien, 13. jūnijā, Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija, uzklausot zinātnes ekspertu recenzijas,  nolēma, ka tiesību zinātņu doktora grāda pretendentu  Jāņa Bramaņa un Unas Skrastiņas promocijas darbi ir virzāmi uz aizstāvēšanu Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes sēdē šī gada 18. septembrī. Aizstāvēšana notiks Biznesa augstskolas Turība 108. telpā, Graudu ielā 68, Rīgā.

Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktoranta Jāņa Bramaņa promocijas darba tēma: „Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā”.

Promocijas darba vadītājs: Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis. Zinātniskais konsultants: Dr.iur., asoc. profesoreIngrīda Veikša. Recenzenti: Dr.iur.profesors Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte, Dr.iur., docents, Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Dr.iur.,profesors Benoit Kohl, Lježas Universitāte, Beļģija.

Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktorantes Unas Skrastiņas promocijas darba tēma: ”Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

Promocijas darba vadītājs: Dr.iur., profesors Jānis Načisčionis. Recenzenti: Dr.iur.,  profesore Egle Bilevičiute, Mykolas Romieris Universitāte, Lietuva,  Dr.iur., asoc. profesors Jānis Grasis, Banku augstskola, Dr.iur., docents Ivars Kronis, Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Ar Jāņa Bramaņa un Unas Skrastiņas promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā un augstskolas mājaslapā.

Augstskola realizē trīs doktora studiju programmas – Komunikācijas vadība, Juridiskā zinātne un Uzņēmējdarbības vadība. Kā paredz valdības pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likuma noteikumos, kopš 2011. gada 3. maija Biznesa augstskolai Turība deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē, savukārt, no 2012. gada 31. jūlija augstskolai deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē.

Abi pētījumi veikti ar Eiropas Sociālā fonda projekta "Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība" finansiālo atbalstu.

19.06.2013

Nodarbību saraksts