Aktualitātes>Promocijas darba aizstāvēšana 25. oktobrī

Promocijas darba aizstāvēšana 25. oktobrī (0)

2018. gada 25. oktobrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108. telpā  notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs   Ainārs Persidskis.

Promocijas darba temats: “NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU KOPĪBA”. Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Dainis Mežulis.

Recenzenti: Mikolas Romeris Universitātes docents PhD Tomas Girdenis (Lietuva), Latvijas Universitātes profesors Dr.iur. Uldis Krastiņš, Ģenerālprokuratūras prokurors Dr.iur. Juris Juriss.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/

10.10.2018

Nodarbību saraksts