Aktualitātes>Top jauns interaktīvs valodu apguves kurss tūrisma nozares profesionāļiem, studentiem un interesentiem

Top jauns interaktīvs valodu apguves kurss tūrisma nozares profesionāļiem, studentiem un interesentiem (3)

Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras īstenotajā  starptautiskajā Erasmus + projektā „Valodas prasmes un starpkultūru jautājumi viesmīlības industrijā: vienotība daudzveidībā ES darba tirgū” piedalās deviņi partneri: Horvātija, Itālija, Slovēnija, Čehija, Latvija, Rumānija, Turcija, Lielbritānija un Lietuva.

Projekta mērķis ir radīt interaktīvu valodas apguves kursu „Vienotība daudzveidībā”, gatavojot materiālus lietošanai tiešsaistē, kas būs pieejami Moodle mācību platformā, kā arī interaktīvus klātienes mācību materiālus, kas sevī iekļauj situācijas analīzi, problēmu risinājumus, video un klausīšanās uzdevumus, un to mērķis ir attīstīt izglītojamo valodas, starpkultūru un digitālās kompetences, kā arī radošumu un spēju piemēroties un atbilstoši darboties dažādās situācijās.

Pašreiz darbs ir uzsākts pie A1 valodu līmeņa mācību kursa 16 valodās, un tas sevī ietver tādus moduļus kā „Sagaidīšana” , „Viesnīca” , „Restorāns”, „Profesionālās prasmes”.

Projekta iznākums būs vērtīgs ieguvums dažādām izglītības iestādēm, tūrisma un viesmīlības nozarē strādājošiem, kā arī jebkuram, kam ir vēlme celt savu starpkultūru valodas kompetenci.

Katrs modulis sastāv no 4 sadaļām, ko veido 3 tiešsaistes moduļi, interaktīvās spēles, klātienes uzdevumi, kā arī dota literatūra pašmācībai. Katrā tiešsaistes uzdevumu modulī paredzētas 5 dažādas daļas, kas ietver vairākus uzdevumus.

Piemērs. Modulis „Sagaidīšana”

Paredzamie mācību rezultāti: iepazīšanās un stādīšanās priekšā; viesu sagaidīšana dažādās situācijās.

Tiešsaistes uzdevumu moduļi:

1. „Sagaidīšana viesnīcā”,

2. „Sagaidīšana restorānā”,

3. „Sagaidīšana tūrisma informācijas centrā”.

Katru no minētajiem moduļiem veido piecas sadaļas, kas ietver vairākus uzdevumus, kas paredz:

1. ievada uzdevumu vārdu krājumu papildināšanai: piem., piedāvātajam vārdam atrast atbilstošu sinonīmu vai izskaidrojumu, utt;

2. vienkārša teksta lasīšanu, kam ir pievienoti uzdevumi - teksta izpratne, piem., konstatēt, vai piedāvātais apgalvojums ir patiess vai aplams, utt., vārdu krājuma papildināšana;

3. gramatikas uzdevumu (gramatiskie laiki, artikulu lietošana, īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes, savienotājsaikļu pielietojums, prievārdi, utt.);

4. video / audio epizodes,- piem., situācija, kad viesnīcas darbinieks sagaida viesi reģistratūrā,- un pievienots viens vai divi uzdevumi: piem., jākonstatē, vai piedāvātais apgalvojums ir patiess vai aplams; piedāvātajā teikumā jāaizpilda tukšās vietas; jāsniedz atbildes uz jautājumiem, utt,

5. kā arī radošu rakstu darbu, piem., sastādīt dialogu divu apmeklētāju starpā laikā, kad tie gaida restorānā pasūtījumu. Tiek piedāvāts piemērs.

Interaktīvās spēles paredz virkni dažādas spēles (krustvārdu mīkla, „Miljonārs”, utt.), kur nepieciešams izmantot vārdu krājumu par konkrēto tēmu;

Klātienes uzdevumi paredz lomu spēles, prezentāciju veidošanu, kā arī piecu jautājumu sastādīšanu par tēmu: „Sagaidīšana viesnīcā”, „Sagaidīšana restorānā”, „Sagaidīšana tūrisma informācijas centrā”.

Papildus literatūra pašmācībai: tiešsaistes vārdnīcas, dažādi mācību materiāli, tēmai atbilstoši gramatikas uzdevumi, utt.

Darbs pie A1 valodu apguves kursa izveides ilgs līdz 2017.gada novembrim. Savukārt, 2018.gada janvārī sāksies mācību materiālu izmēģināšana.

Vairāk projekta mājas lapā: http://www.languages4all.eu

Vienlaikus aicinām aktīvi izmantot ES Erasmus+ projektā „Key Skills for the EU Hotel Staff” izveidotos mācību materiālus A2/B1 valodas līmeņa apguvei, kas pieejami 12 Eiropas valodās, kā arī C1 angļu valodas apguves līmeņa mācību materiālus.

Materiāli pieejami ikvienam interesantam, izmantojot bezmaksas reģistrāciju: http://esolams.si/elearning  

Anda Komarovska
Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras lektore
Projekta dalībniece

This project has been funded with support from the European Commission.  This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

26.06.2017

Nodarbību saraksts