Aktualitātes>Valodu katedras īstenotā projekta „Unity in Diversity” starptautiskā konference un noslēguma seminārs Horvātijā

Valodu katedras īstenotā projekta „Unity in Diversity” starptautiskā konference un noslēguma seminārs Horvātijā (0)

Kopš 2016. gada 1.septembra Biznesa augstskolas Turība valodu katedras kolektīvs aktīvi darbojās Erasmus+ projektā Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market (Projekta Nr.: 2016-1-HR01-KA202-022160). Projekta īstenošanā bija iesaistītas deviņu valstu dažāda līmeņa izglītības iestādes: Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), Primrose Publishing (Lielbritānija), IPSSA Nino Bergese (Itālija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija), Vilniaus verslo kolegija (Lietuva), Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Čehija) un Kutahya reģiona izglītības direkcija (Turcija).

Projekta mērķis bija izstrādāt interaktīvu jauktās mācīšanās pieejas valodu kursu „Unity in Diversity”, ietverot tiešsaistes mācību materiālus Moodle mācību platformā un interaktīvus materiālus klātienes nodarbībām, piemēram,  gadījumu izpēti, spēles, problēmu risināšanas uzdevumus, video, u.t.t., kuru mērķis ir attīstīt studentu un darbinieku profesionālās valodas, starpkultūru un digitālās prasmes, radošumu, problēmu risināšanas prasmes un spēju piemēroties dažādām profesionālajām situācijām.

Projekta īstenošanas laikā tika organizēti pieci starptautiskie semināri, kuros ne tikai apspriedām projektā veicamos uzdevumus, bet arī mācījām ārvalstu kolēģus un mācījāmies paši.

Projekta dalībnieku pirmā tikšanās notika Slovēnijā, Murska Sobotā 2016.gada 13.-15.oktobrī. Semināra laikā Valodu katedras vadītāja, profesore Ineta Lūka vadīja divus darbseminārus ārvalstu partneriem – darbsemināru par jauktā tipa mācīšanos (blended learning) un par gadījumu izpētes (case study) izmantošanu profesionālās svešvalodas apguvē. Abi semināri deva ieskatu projekta metodoloģijas pamatos, kas sekmējās ar  daudzveidīgiem kreativitāti un problēmu risināšanas prasmes attīstošiem valodu mācību materiāliem.

Savukārt, projekta otrajā tikšanās reizē Lietuvā, Viļņas Biznesa koledžā 2017.gada janvārī semināra dalībnieki apguva interaktīvo spēļu veidošanu un izmantošanu valodu apguves procesā, noklausoties vieslektora Marius Kalinauskas lekciju „Gamification Applied for Learning. Benefits and Challenges”, kā arī, piedaloties Lietuvas kolēģu  Dr.Violetas Jadzgevičienes un Dr.Gitanas Čechamirienes organizētajā darbseminārā „Virtual Learning Environment. Moodle plug-ins with Gamification Elements”. Apgūtās zināšanas tika izmantotas praksē, veidojot tiešsaistes spēles un uzdevumus.

Trešā tikšanās notika Biznesa augstskolā Turība 2017.gada 27.-29.aprīlī. Šis seminārs iezīmējās ar izglītošanos valodu video materiālu filmēšanā, ko īstenojām Biznesa augstskolas Turība Start-Up Hotel telpās, tādējādi pietuvinot izveidotos materiālus profesionālajai videi, kādā studenti strādā mācību praksēs un pēc augstskolas absolvēšanas.

2017.gada 19.-20.oktobrī piedalījāmies projekta ceturtajā seminārā Čehijas Republikā, Časlavā, kurā diskutējām par A1 līmeņa mācību kursa izveidi 16 valodās un augstākās profesionālās izglītības problēmām un attīstības iespējām. Čehijas partneri Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav, piedāvā iespēju apgūt vidējo profesionālo izglītību un augstāko profesionālo izglītību ekonomikā un inženierzinātnēs, un ir viena no vadošajām profesionālās izglītības iestādēm Bohēmijas reģionā. Tehniskā un ekonomikas vidusskola dibināta iepriekšējā gadsimta trīsdesmitajos gados. Pēc trīsgadīgām studijām audzēkņi iegūst speciālista grādu un diplomu. Savukārt, augstākās profesionālās izglītības koledža, līdzīgi kā Biznesa augstskola Turība, dibināta 1993.gadā. Koledža īsteno trīsgadīgu starpdisciplināru studiju programmu „Uzņēmumu ražošanas un vadības sistēmas” ar šādām specializācijām Cilvēkresursu vadība, Grāmatvedība un finanses, Tehnikas apkalpošana, Kvalitātes kontrole un Meteoroloģija. Koledža, līdzīgi Biznesa augstskolai Turība, ir uz darba tirgu orientēta augstskola un ir izveidojusi ciešas saiknes ar industriju. Trešā kursa studentiem obligāta studiju sastāvdaļa ir piecu mēnešu nozares prakse atbilstošajā specialitātē. Studijas tiek organizētas kā pilna laika un nepilna laika studijas. Nepilna laika studijās studē dažādu uzņēmumu darbinieki. Viņu studijas tiek organizētas, apvienojot klātienes nodarbības ar patstāvīgajām studijām e-vidē. Tā kā čehu partneri ir pieredzējuši šāda veida studiju organizēšanā, viņu labās prakses piemēri palīdzēja izveidot valodu apguves materiālus, kas izmantojami gan pilna laika, gan nepilna laika studijām, tādējādi sekmējot arī mūžmācīšanās attīstību. 

2018.gada 4.-6.jūnijā Horvātijā, Dubrovnikā norisinājās projekta dalībnieku pēdējā, piektā tikšanās, kuras laikā tika organizēta arī projekta noslēguma konference, uz ko tika aicināti Horvātijas valodu skolotāji, tūrisma un viesmīlības nozares organizatori un darba devēji, kā arī starptautiskie eksperti, kas izvērtēja projekta rezultātus – trīs dažāda līmeņa valodu apguves kursus:

ü  interaktīvo A1 līmeņa valodu apguves kursu 16 dažādās valodās (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, Si, TR),

ü  interaktīvo A2/B1 līmeņa valodu apguves kursu 16 valodās, arī mobilo aplikāciju un interaktīvās kartes,

ü  radošumu un problēmu risināšanas prasmes veicinošo B2/C1 līmeņa angļu valodas kursu e-vidē un mācībām auditorijā

ü  starpkultūru kompetenci veicinošo C1 līmeņa angļu valodas kursu e-vidē un mācībām auditorijā.

Projekta noslēguma konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar kursu izstrādi, mācību programmām, metodiku, izveidoto mācību platformu, valodu apguves materiāliem, utt. Tika organizētas praktiskās nodarbības, kurās konferences dalībniekiem bija iespējams praktiski izmēģināt izstrādātos valodu apguves kursus, lai jau nākamajā mācību gadā tos varētu izmantot savā darbā.

Savukārt, noslēguma seminārā kopīgi izveidojām projekta ilgtspējas plānu, kas palīdzēs praksē izmantot izveidotos mācību kursus ilgtermiņā un veicināt profesionālās valodas mācīšanas/mācīšanās metodikas pilnveidi daudzviet Eiropā.

Izveidotā mācību platforma un uzdevumi pieejami: http://esolams.eu/unity/

Vairāk informācijas par projektu projekta mājas lapā: http://languages4all.eu/

Dr.paed. Ineta Lūka
Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras vadītāja, profesore
Projekta vadītāja

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Unity in Diversity” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

12.06.2018

Nodarbību saraksts