Augstskola>Lektoru kontakti

Lektoru kontakti

Komercdarbības katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
individuāli vienojoties pa e-pastu; C107. kab.
Eduards Aksjoņenko
MBA, lektors
E-komercija, Pakalpojumu mārketings, Digitālais mārketings 26305171
eduards.aksjonenko@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu vai telefonu.

Ligita Āzena
Mg.soc.sc., lektore
Mārketinga pētījumi, Mārketinga plānošana, Mārketinga vadība 29215144
azenaligita@gmail.com
Pēc iepriekšējas vienošanās pa e-pastu vai telefonu;

Jolanta Brilte
MBA, lektore
Lietvedība, Menedžments, Prezentācijas māksla biznesā, Stratēģiskā vadīšana, Vadība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; skype - jolanta brilte; C101.kab.

Ieva Bruksle
Uzņēmējdarbības fakultātes prodekāne, Mg.oec., lektore
Ekonomika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Starptautiskā komercdarbības vide, Uzņēmējdarbība 67616022
ieva.bruksle@gmail.com
pēc individuālas vienošanās; C107.kab.
http://bruksle.wikifoundry.com
Ilze Černova
MBA, lektore
Cilvēkresursu vadība un attīstība, Personālvadība, Vadība, Tirdzniecības uzņēmumu vadība 29207591
ilze.cernova@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Zane Driņķe
MBA, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, lektore, Uzņēmējdarbības vadības 2.līmeņa profesionālās bakalaura programmas direktore
Kvalitātes sistēmas, Kvalitātes sistēmas un vadība 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv
pēc iepriekšējās pieteikšanās pa telefonu vai e-pastu; C111.kab.
http://www.zanedrinke.com
Ivars Godmanis
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU) ivars.godmanis8@gmail.com
Maksims Grinčuks
Finanšu vadība, Finansu instrumenti 26870166
grinchuks@inbox.lv
vienojoties pa e-pastu.
Kristīne Hamruna
Ekonometrija, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2 hamrun@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu.

Ina Jēkabsone
Mg.oec., Mg.paed., lektore
Finanses un kredīts, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, audits, revīzija, Grāmatvedības standarti, Komercdarbība, Revīzija un audits, Vienkāršā grāmatvedības sistēma, Kvalitātes vadība 67617096, 29922707
inajek@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās ; C109.kab.

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Starptautiskais mārketings, Stratēģiskā vadīšana, Uzņēmējdarbība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana, Laika plānošana, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās , C109
Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Iveta Liniņa
MBM, lektore, programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" un "Mārketings un tirdzniecība" direktore
Konkurētspējas vadība, Mārketinga komunikācijas, Mārketings, Pārdošanas vadība, Pētījuma metodes tirdzniecībā 26306922
iveta.linina@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109.kab.

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., lektore, programmas "Finanses un grāmatvedība" direktore
Finanšu grāmatvedība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, Grāmatvedība reklāmas sfērā, Grāmatvedības pamati, Nodokļi, Vadības grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedības sistēma 67617096
annam@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; C109.kab.
Sandra Medne-Jēkabsone
Mg.oec., lektore
67617096
sandrame@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās C109.kab.

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lektors
Civilā aizsardzība 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109 kabinets.

Oskars Onževs
Dr. sc. ing., docents
Biznesa izlūkošana, Ekonometrija, Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas 67617096
oskarso@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109.kabinets

Juris Ozols
Dr. phys., docents
Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Prognozēšana uzņēmējdarbībā 67617096
juris.ozols@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās , C109.aud.
Gunta Strēle
MBA, lektore
E-komercija, Globālais mārketings, Mārketinga pasākumu komplekss, Digitālais mārketings gunta.strele@hotmail.com
pēc individuālās vienošanās pa e-pastu.
Vineta Tetere
Mg.oec. lektore
Komercdarbība 26543783
vineta.tetere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās; C109.
Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketings, Reklāma, Starptautiskais mārketings 25930147
denisksil@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa telefonu vai e-pastu

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Retorika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Ētika un lietišķā etiķete 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
otrdienās no plkst. 17.40-18.40. iepriekš jāpiesakās pa e-pastu: velga. vevere@gmail.com vai pa telefonu 26463584. Konsultācijas notiks komunikācijas zinātņu katedrā.

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, asoc.prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu menedžments, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; C109.kab.

Tiesību zinātņu katedra

Māris Mazapšs
Bac.hist.
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze mmazapsh@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jeļena Alfejeva
Dr. iur.
Eiropas Savienības konkurences tiesības 67607662
alfejeva@inbox.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš sazinoties ar pasniedzēju!
Uldis Apsītis
Mg. iur.
Maksātnespējas tiesības 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Aleksandrs Baikovs
Dr. iur.
Eiropas savienības komerctiesības, Civiltiesību problēmas 67607662
amb1951@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Inese Bāra
Mg. iur.
Ekoloģiskās tiesības 67607662
inese.bara@gmail.com
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Sarmīte Bileviča
Mg. iur.
Civiltiesības. Vispārīgā daļa sarmite.bilevica@gmail.com
TZL1D1 grupai - Pirms un pēc lekcijām! Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju!

Valdis Blūzma
Dr.hist., profesors
Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 28318573
valdisbl@yahoo.com
Ceturtdienās no 13.00 līdz 14.00 C114. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar profesoru!
Agnese Boboviča
Mg. iur.
Datu aizsardzības tiesības 67607662
agnese@datuaizsardziba.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju
Ieva Broka
Mg. iur.
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 67607662
broka@latlaw.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Igors Buķis-Fleitmanis
Bac. iur.
Civiltiesības 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
17.09.2016. no plkst.14:40 - 15:40 un no plkst.18:55 - 19.30; 29.10.2016. no plkst. 12:10 - 13:10; 26.11.2016. no plkst. 11:05 - 12:05 un no plkst.15:45 - 16:45. Uz visām konsultācijām iepriekš jāpiesakās, izmantojot e-pastu: bukis.fleitmane@gmail.com vai zvanot uz tālruņa nr. 26416955
Krišjānis Bušs
Mg. iur.,LL.M.
Civiltiesības. Vispārīgā daļa 67607662
krisjanis.buss@cobalt.legal
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Liene Cakare
Mg. iur.
Komerctiesības, Lietu un saistību tiesību aktualitātes, Prezentācijas prasme, Profesionālā ētika, Juridisko dokumentu sastādīšana, Tiesību aktu jaunrade 67607662
liene.cakare@turiba.lv
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Zanda Dāvida
Mg. iur.
Patērētāju tiesību aizsardzība 67607662
zanda.davida@hotmail.com
Pirms vai pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Aivars Endziņš
Dr.iur., profesors
Konstitucionālo tiesību problēmas, Konstitucionālās tiesības, Salīdzināmās konstitucionālās tiesības, Varas dalīšana 67607662
aivars.endzins@turiba.lv
Otrdienās 17.00 - 18.00 C114, iepriekš saskaņojot ar profesoru!
Aldis Gobzems
Mg. iur.
Lietu un saistību tiesību aktualitātes, Juridisko dokumentu sastādīšana 67607662
aldis@gobzems.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Arvis Grinbergs
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze 67607662
arvis.grinbergs@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Anita Gurska
Mg.iur., Mg. sc. iur.
Eiropas Savienības tiesības 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Kristaps Hahelis
Mg. iur.
Finanšu tiesības 67607662
lektors.Hahelis@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju, sūtot e-pastu!
Uldis Indāns
Fizisko personu drošība 67607662
uldisindans@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Jānis Ivančiks
Dr. iur.
Kriminālistika, Krimināltiesības, Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati 29518105
janis.ivanciks@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Viktorija Jarkina
Dr. iur.
Civiltiesību problēmas 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Juris Juriss
Dr. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesību aktuālie jautājumi, Krimināltiesības un kriminālprocess, Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti 67607662
juris.juriss@lrp.gov.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Sandra Kaija
Dr.iur.,profesore
Kriminālprocess, Noziedzības attīstības tendences, Kriminoloģija 26343358
sandra.kaija@inbox.lv
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar profesori!
Mārtiņš Kaļķis
Kiberdrošība 67607662
martins.kalkis@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Inga Karlberga
Prezentācijas māksla 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Ivars Kazāks
Mg. iur.
Administratīvās tiesības 67607662
kazaksreferee@inbox.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju.

Ilze Kramiņa
Mg. iur.
Būvniecības tiesiskais regulējums 67607662
ilze.kramina@eversheds.lv
Pirms vai pēc nodarbībām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Līva Kreituse
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 26535521
Liva.Kreituse@turiba.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju.
Ivo Krievs
Mg. iur.
Civiltiesības. Saistību tiesības, Darba tiesības, Komerctiesības, Komerctiesību aktuālās problēmas, Datu aizsardzības tiesības 29159251
studenti@krievs.lv
Pirmdienās no 17.40-18.15, C 114 audit. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Inguss Kudiņš
Mg. iur.
Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Tūrisma tiesiskais regulējums 67607662; 29446448
inguss.kudins@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Agra Lācīte-Čakstiņa
Mg. iur.
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze, Stacionāro eriālo vērtību pavadīšana - apsardze, Ierobežotas pieejamības informācija 67607662
agra.lacite@gmail.com
Pirms un pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Agris Lemkins
Fizisko personu drošība 67607662
hugo73@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Gatis Litvins
Dr. iur.
Cilvēktiesības, Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi, Pašvaldību tiesību problēmas, Administratīvais process 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Pirmdienās plkst. 17:00 - 18:00. Konsultāciju laiks vismaz dienu iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Armands Logins
Mg. iur.
Administratīvās tiesības un administratīvais process, Civiltiesības, Tiesību aizsardzības iestādes 28246850
Armands.Logins@turiba.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš sazinoties ar pasniedzēju!
Leonīds Makans
Asoc., profesors, Mg. iur.
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, izziņas darbība, Drošības teorija, Fizisko personu drošība, Apsardzes taktika, Noziedzīgu nodarījumu novēršana 67607662
leo.makans@gmail.com
Pirms vai pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Viktors Makucevičs
Mg. iur.
Civiltiesības. Vispārīgā daļa 67607662
viktors@xf.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Dainis Mežulis
Dr. iur.
Krimināltiesību problēmas dainis_m@inbox.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš sazinoties ar pasniedzēju!

Aiga Mieriņa
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības 67607662
aiga_mierina@inbox.lv
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Jānis Načisčionis
Dr. iur., profesors
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Administratīvo tiesību problēmas, Valsts pārvalde un valdības komunikācija, Biznesa administratīvi procesuālie aspekti, Biznesa tiesiskie aspekti, Publiskās tiesības biznesā, Veselības tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Pirmdienās 16.00 - 18.00, C 113. kab., iepriekš sazinoties ar profesoru!

Edgars Oļševskis
Mg. iur.
Cilvēktiesības, Eiropas Savienības tiesības, Juridiskā tehnika, Juridiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorija 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Otrdienās no plkst.18.00. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Māris Onževs
Dr. iur.
Juridiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorijas problēmas 67607662
maris_onzevs@yahoo.com
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Nikolajs Ozoliņš
Mg. iur.
Finanšu tiesības, Pašvaldību tiesības, Tiesību teorija, Vispārējā valsts zinātne, Tūrisma tiesiskais regulējums 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Trešdienās 17.00-18.00, C 114 audit. Pieteikšanās sūtot e-pastu!
Jānis Pleps
Dr. iur.
Tiesību teorijas problēmas, Tiesību teorijas un vēstures problēmas 28632664
janis.pleps@lv.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 67607662
daizpon@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Dana Rone
Mg. iur.
Apdrošināšanas tiesības, Civilprocess, Tiesu runa 29442637
dana.rone@latnet.lv
Lekciju dienās no plkst. 17:00 – 18:00, C 114 audit., iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju!

Jānis Rušenieks
Dr. iur.
67607662
rusenieks.janis@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Ernests Saulītis
Mg. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums, Publiskie iepirkumi 67607662
ernests.saulitis@riga.lv
Pirms vai pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Juris Siliņš
Mg. iur.
Kriminālsodu politika 29487614
juris.silins@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Aigars Sniedzītis
Mg. iur.
Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Tiesu nolēmumu izpilde, Maksātnespējas tiesības 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Pirms vai pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Daiga Sproģe
Mg.iur
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 67607662
sproge@latlaw.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Andris Stengrevics
Profesionālā ētika, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Andrejs Stupins
Mg. iur.
Juridiskās metodes mācība un praktikums 67607662
andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Valija Ulmane
Mg. iur.
Darba tiesības, Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Sociālās tiesības, Darba un valsts civildienesta tiesības 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Trešdienās no plkst. 12.00-14.00, C108. audit. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Jānis Vanags
Mg. iur.
Civiltiesības. Saistību tiesības, Lietu tiesības, Lietu un saistību tiesību aktualitātes 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Dace Vārna
Mg. iur.
Komerctiesības 67607662
varna.dace@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ingrīda Veikša
Dr.iur., profesore
Autortiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Kosultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar profesori!
Jānis Veinbergs
Bac.sc.
Organizāciju drošības pamati 67607662
kom@tvnet.lv
Pirms vai pēc lekcijām, iepriekš sazinoties ar pasniedzēju!

Vilnis Veinbergs
Mg. sc.
Praktiskā šaušana, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv
Pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības, Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības 29418582
vittearija@inbox.lv
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!
Uģis Začs
MBA
Drošības tehniskie līdzekļi, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi 29470243
ugis.zacs@gmail.com
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Eiropas Savienības reģionālā politika, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Pirmdienās plkst. 17:00 - 18:00. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar profesoru!
Artūrs Zvejsalnieks
Mg. iur.
Krimināltiesības, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Tiesību aizsardzības iestādes 26450061
arturszv@gmail.com
Pirms vai pēc lekcijām. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju!

Tūrisma un viesmīlības katedra


Agita Doniņa
Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore, MBA
Biznesa ētika, Komercdarbība tūrismā, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā 67607661
Agita.Donina@turiba.lv

Daina Vinklere
Prodekāne, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas direktore, lektore Mg.geogr.
Lauku tūrisms, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma plānošana un vadība, Ievads pētījuma metodēs 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Pirmdienās 15:00-18:00, C317
Karīna Jansone
Starptautiskās tūrisma fakultātes biroja vadītāja, Lektore, MBA
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Ievads tūrismā, Ievads pētījuma metodēs Karina.Jansone@turiba.lv

Maija Rozīte
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore, Dr. geogr.
Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un rekreācija, Ceļojumu organizēšana un vadība, Ievads tūrismā Maija.Rozite@turiba.lv
Pirmdienās 15:00-17:00, Trešdienās 13:00-15:00

Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā. Trešdienās 17:00-19:00
Vineta Apse
Lektore, MBA
Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings vineta@latnet.lv,
Iepriekš piesakoties e-pastā
Gunārs Bajārs
Lektors, Dr. chem.
Ilgtspējīga attīstība un tūrisms gunars.bajars@gmail.com
9.,14.,21.februāris un 14., 23., 28.marts, iepriekš piesakoties e-pastā
Arta Beriņa
Lektore, MBA
Ceļojumu organizēšana un vadība arta.berina@gmail.com
Lekciju dienās, iepriekš piesakoties e-pastā
Kārlis Blumfelds
Pasākumu tehniskais nodrošinājums karlis.blumfelds@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ainārs Brencis
Dr. sc.admin.
Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma projektu vadība, Viesnīcu vadības sistēmas , Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisms un komercdarbība, Starptautisko projektu izstrāde 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
Otrdienās 15:00-16:00 Piektdienās,laiku saskaņot pa e-pastu!

Livija Brūvere
Lektore, Mg. sc. soc., Mg. sc. ing.
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas uzņēmumu vadība, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā, Ēdināšanas organizēšana Livija@turiba.lv
Madara Brūvere
Lektore, MBA
Tūrisma tirgvedības stratēģijas madarabruvere@inbox.lv
Lekcijas dienā,iepriekš piesakoties pa e-pastu.
Ģirts Burgmanis
Lektors, Dr. geogr.
Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisma un Tirgus izpēte, Starptautiskās attiecības, Pētījuma metodes gjirts_rhv@inbox.lv
Ceturtdienās 17:00. Iepriekš piesakoties e-pastā
Anastasija Čerņavska
Lektore
Viesmīlības pamati 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Lekciju dienās,iepriekš piesakoties e-pastā.
Nellija Degle
Lektore
Ēdināšanas uzņēmumu vadība nellija.degle@inbox.lv
iepriekš piesakoties e-pastā.
Tamāra Grizāne
Lektore, Dr. oec.
Tūrisma ekonomika un globalizācija tamara.grizane@inbox.lv
lekciju dienās 17:40-18:15. Iepriekš piesakoties e-pastā.
Jānis Jenzis
Lektors, Mg.sc.soc.
Ēdināšanas uzņēmumu vadība janisjenzis@inbox.lv
2.06.2017 8:30-9:00

Pauls Jurjāns
Lektors, Mg. paed.
Brīvā laika organizēšana, Izdzīvošanas vadība, Pašrealizācijas prasmes komandā pauls.jurjans@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Aivars Kalniņš
Lektors, Mg. sc. ing.
Tūrisma plānošana un vadība, Tūrisma loģistika kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Starptautiskais mārketings, Stratēģiskā vadīšana, Uzņēmējdarbība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana, Laika plānošana, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās , C109
Ginta Kravale
Lektore, Mg.paed.
Sporta pamati (fitness) ginta.kravale@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Ēriks Lingebērziņš
Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, Tūrisma pētniecības centra direktors, Dr.oec.
Starptautiskā tūrisma vide 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Pirmdienās 10:00 - 11:00; A202

Madara Lūka
Lektore MBA
Tūrisms un rekreācija, Baltijas tūrisma studijas, Ievads tūrismā madara.luka@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā madara.luka@gmail.com
Inese Mariņina
Lektore, MBA
Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings inesemarinina@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.
Andis Mizišs
Lektors Mg. art.
Pasākumu plānošana un organizēšana andismiziss@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Margarita Platace
Ārzemju prakšu koordinatore, Lektore, Mg. paed., MBA
Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Viesnīcu dienestu darba organizācija, Viesnīcu sistēmu vadība 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
16.05, 23.05- 8:00-9:30, 19.05, 26.05-8:00-9:30. Jūnijā, Otrdienās un Piektdienās 8:00-9:00

Brigita Rozenbrika
Lektore, Mg.art.
Kultūras pasākumu organizēšana brigita.rozenbrika@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā 24.janvārī,otradiena, 4.nodarbības laikā 14.30-16.00. 22.febrārī,trešdiena, 4.nodarbības laikā 14:30-16:00, 22.martā, trešdiena, 4.nodarbības laikā 14:30-16:00 5.04

Santa Rūja
Lekotre MBA, Mg.paed.
Kultūras vēsture santa_r2@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Anna Stavicka
Lektore
Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā anna.stavicka@lu.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Anita Zaļaiskalne
Lektore
Kultūras vēsture zalaiskalne@inbox.lv
29. maijs no 12.50 - 13.50 un 5. jūnijs no 12.50 -13.30
Arnita Zellāne
Lektore, Mg. soc. sc.
Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas organizēšana a.zellane@inbox.lv
Maijā konsultācijas nebūs

Ruta Žvale
Lektore, Mg. geogr.
Kultūras vēsture, Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Baltijas valstu kultūra, Ievads pētījuma metodēs 67619693
RutaZ@turiba.lv

Valodu katedra


Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lektore
Diskusija un manipulācija (angļu vai krievu val.), Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
27.06. atcelta!, 29.06. 15:00 - 16:00; A 218

Anita Emse
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084; 29425352
anitae@turiba.lv
Ceturtdienās 12:20 - 12:40; A 205

Viola Ēvele
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
19.06. 12:00 - 13:00, 28.06.10:00 - 11:00; A 206

Zane Karpenko
Mg. philol., asistente
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) Zane.Karpenko@yahoo.com
Lūdzu sazināties e-pastā! A209

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
06.06. 16:00 -17:00, 14.06. 15.00 -16.00, 21.06. 15.30 -16.30, 26.06. 16.15 -17.15; A211

Anda Komarovska
MBA, lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
AndaK@turiba.lv
12.06. 19:00 - 19:45, 19.06. 19:00 - 19:45; A212
Santa Laurīte
Lietišķā svešvaloda 26534619
santalaurite@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Cēsu filiāle
Gita Liepājniece
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) Kliepina@gmail.com
20.06. 17:00 - 19:00, 27.06. 10:00-11:00; A216
Lolita Lipska
Lietišķā svešvaloda
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Pirmdienās 10:00 - 11:00; A202

Valērija Maļavska
Mg.philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
Valerija.Malavska@turiba.lv
19.06. 14:30 - 15:30, 26.06. 14:30 - 15:30; A 205
Natālija Naumočkina
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Liepājas filiāle

Vicente Navas Mesa
Mg. philol., lektors
vicentenavas@hotmail.com
19.06. 10:00 - 11:00, 27.06. 11:00 - 12:00; A204
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docente
Lietišķā svešvaloda apoikane@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, A 205

Alberto Sadu
Ārsta grāds, lektors
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā!; A 204

Sandra Smilga
Mg.philol., MBA, lektore
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084
SandraSm@turiba.lv
29.05. 11:00-12:00, 05.06. 11:00-12:00, 12.06. 11:00-12:00, 19.06. 11:00-12:00; A220
Regīna Treija
Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) reginatreija@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle
Gunita Ūdre
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) gunitau@tvnet.lv
Pēc individuālas vienošanās, Jēkabpils filiāle

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Trešdienās 14:30 - 16:00; A210
Maruta Vēvere
Lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 29373713
marutavevere@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, Cēsu filiāle

Komunikācijas zinātņu katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
individuāli vienojoties pa e-pastu; C107. kab.

Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā. Trešdienās 17:00-19:00
Dainis Bērziņš
Modes mārketings, Stils un mode 67628870
press@gintsbude.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ansis Bogustovs
TV žurnālistika, Audio un video, Komentēšana ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc., docente
Reputācijas un zīmola vadība, Zīmolvadība, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Reklāmas semitotika, Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija 29411611
renate.cane@gmail.com
Konsultācijas, iepriekš piesakoties e-pastā, C116 kab.

Marta Cerava
Žurnāliste
Interneta vide un žurnālistika 26330117
marta.cerava@gmail.com
Pēc vienošanās, rakstot uz e-pastu.

Ainārs Dimants
Dr.phil., profesors
Doktorantu teorētiskais seminārs, Doktordarbu vadītājs, Komunikācijas zinātne, Komunikācijas zinātne un vadība, Komunikācijas zinātne un žurnālistika, Mūsdienu komunikācijas teorijas, Mediju vadība 67628870
ainars.dimants@turiba.lv
Iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju, rakstot uz e-pastu.

Signe Dobelniece
Dr.phil.
Socioloģija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes signed@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā, pirmdienās 17:00 - -18:00, C116

Zigrīda Ezeriņa
Mg. paed., lektore
Aktiermeistarība un improvizācija, Runas prasme un starppersonu komunikācija 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Rūta Grikmane
Multimediji ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
Radio žurnālistika, Ziņu žurnālistika guntars.grinums@leta.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Laine Kristberga
Filozofija, Foto, Mūzika kā komunikācija, Socioloģija, Stils un mode, Valodas teorija un prakse, Kreatīvās industrijas, Kritiskā domāšana, Kino kā komunikācija laine.krista@googlemail.com
Pēc vienošanās rakstot uz e-pastu: laine.krista@googlemail.com

Jānis Lasis
Produktu jaunrade janislasis@gmail.com

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Vides komunikācija 67628870
eriksl@latnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Māra Liniņa
Mg.art., lektore
Scenārijs un režija 67628870
maralin@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, A511

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Sporta projekti 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā agrita.lujane@gmail.com vai zvanot 26473341

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Pirmdienās 10:00 - 11:00; A202

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lektors
Civilā aizsardzība 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109 kabinets.

Juris Millers
Phd
Producēšana, Scenārijs un režija jurismillers@me.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lektore
Politoloģija, Žurnālistika un mediju attiecības, Interneta vide un žurnālistika, Radošā domāšana, Starptautiskā tīklošanās 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
Iiepriekš sazinoties pa e-pastu, Otrdienās 17:00, C116

Edīte Olupe
Mg.sc.soc., lektore
Organizācijas iekšējā komunikācija, Sabiedrisko attiecību kampaņas 67628870
edite.o@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, pāra ceturtdienās no 9:00 - 10:00, C116

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof. Komunikācijas fakultātes dekāns
Biznesa komunikācija, Komunikācijas vadība, Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība, Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi, Mediju komunikācija 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Magda Riekstiņa
Rakstīšana un rediģēšana magda.riekstina@dienasmediji.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Jānis Roze
Mg.psych., lektors
Konfliktoloģija, Saskarsmes psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Līderība 67628870
janis_roze08@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Laila Rupeika
Komunikācijas ētika, lietišķā etiķete un protokols rupeika.laila@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju pa e-pastu: rupeika.laila@gmail.com
Ruta Siliņa
Mg.sc.soc., lektore
Krīzes komunikācija 67628870
ruta.silina@rsu.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gregory Simons
Dr.phil., docents
Integrētā mārketinga komunikācija, Riska un krīzes komunikācija, Stratēģiskā komunikācija 67628870
gregmons@yahoo.com

Daina Škuškovnika
Dr.psych., asoc. prof.
Klientorientēta organizācija, Konfliktoloģija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme, Sociālā psiholoģija, Vadības psiholoģija, Vadības un komunikācijas psiholoģija 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv
Pirms vai pēc nodarbībām C116 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv.

Inese Stepiņa
Dr.sc.pol. lektore
Lobēšanas tehnoloģijas 67628870
inesestepina@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Vineta Tetere
Mg.oec. lektore
Komercdarbība 26543783
vineta.tetere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās; C109.

Juris Ulmanis
PhD
Starptautiskais mārketings, Pārdošana starptautiskā tirgū julmanis@rbs.lv
iepriekš vienojoties pa e-pastu julmanis@rbs.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Trešdienās 14:30 - 16:00; A210
Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketings, Reklāma, Starptautiskais mārketings 25930147
denisksil@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa telefonu vai e-pastu

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Retorika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Ētika un lietišķā etiķete 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
otrdienās no plkst. 17.40-18.40. iepriekš jāpiesakās pa e-pastu: velga. vevere@gmail.com vai pa telefonu 26463584. Konsultācijas notiks komunikācijas zinātņu katedrā.

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Eiropas Savienības reģionālā politika, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Pirmdienās plkst. 17:00 - 18:00. Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo ar profesoru!

Lauris Zvejnieks
Žurnālistika un mediju attiecības lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, asoc.prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu menedžments, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; C109.kab.

E-studijas


Daina Vinklere
Prodekāne, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas direktore, lektore Mg.geogr.
Lauku tūrisms, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma plānošana un vadība, Ievads pētījuma metodēs 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Pirmdienās 15:00-18:00, C317

Maija Rozīte
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore, Dr. geogr.
Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un rekreācija, Ceļojumu organizēšana un vadība, Ievads tūrismā Maija.Rozite@turiba.lv
Pirmdienās 15:00-17:00, Trešdienās 13:00-15:00

Ainārs Brencis
Dr. sc.admin.
Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma projektu vadība, Viesnīcu vadības sistēmas , Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisms un komercdarbība, Starptautisko projektu izstrāde 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
Otrdienās 15:00-16:00 Piektdienās,laiku saskaņot pa e-pastu!

Livija Brūvere
Lektore, Mg. sc. soc., Mg. sc. ing.
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas uzņēmumu vadība, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā, Ēdināšanas organizēšana Livija@turiba.lv
Ģirts Burgmanis
Lektors, Dr. geogr.
Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisma un Tirgus izpēte, Starptautiskās attiecības, Pētījuma metodes gjirts_rhv@inbox.lv
Ceturtdienās 17:00. Iepriekš piesakoties e-pastā
Zane Gūtmane
Politoloģija 29482266
zane.gutmane@vraa.gov.lv

Jānis Načisčionis
Dr. iur., profesors
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Administratīvo tiesību problēmas, Valsts pārvalde un valdības komunikācija, Biznesa administratīvi procesuālie aspekti, Biznesa tiesiskie aspekti, Publiskās tiesības biznesā, Veselības tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Pirmdienās 16.00 - 18.00, C 113. kab., iepriekš sazinoties ar profesoru!

Santa Rūja
Lekotre MBA, Mg.paed.
Kultūras vēsture santa_r2@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Nodarbību saraksts