Uzņēmējiem un Zinātnei>Doktorantūra

Doktorantūras studiju programmas

Biznesa augstskolas Turības attīstības stratēģijas viens no uzdevumiem ir sagatavot doktorus, kas ir Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.  gadam praktiska realizācija ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikviena prasmju pilnveidošanai, tādējādi veicinot vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē.

 

Biznesa augstskolā Turība tiek realizētas sekojošas doktora studiju programmas:

 

Dr.iur., profesors, Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načisčionis: "Augstskolas studiju procesa un zinātnisko pētījumu augstas kvalitātes apliecinājums ir doktorantūras programmu esamība. Tas ir nopietns pieteikums attīstīt pētniecību studiju jomās, kurās augstskolai jau uzkrāta krietna pieredze, realizējot zemāka līmeņa studiju programmās.

Biznesa augstskolas Turība doktora studiju mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošu jauno zinātnieku paaudzi zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās.

Studijas doktorantūrā ikvienam ir iespēja atvērt durvis zinātnei – mērķtiecīgi turpināt studijas pēc maģistra studiju  programmas apguves, izzināt savas kompetences zinātnisku pētījumu veikšanā, iesaistīties zinātnisku projektu vadīšanā  un izpildē, sagatavoties akadēmiskajam darbam, lai kļūtu par augstskolas docētāju, veikt zinātniskus pētījumus komercdarbības attīstībai un veidot sevi kā personību – zinātnieku."