Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Biznesa tehnoloģiju institūts

Biznesa tehnoloģiju institūts

2006.gadā Biznesa augstskolā Turība tika pieņemts lēmums par Biznesa tehnoloģiju institūta (BTI) dibināšanu, lai veicinātu augstskolas zinātnisko darbību un uzņēmumu konkurētspēju, attīstītu augstskolas intelektuālo potenciālu un pilnveidotu studiju programmas atbilstoši mūsdienu zinātnes sasniegumiem.

Biznesa tehnoloģiju institūts šobrīd veic lietišķos pētījumus, sniedz konsultatīvos pakalpojumus , piedalās valsts un starptautiskos pētījumu projektos un programmās, koordinē augstskolas zinātnisko darbību, organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas, kā arī publicē pētījumu rezultātus un citus informatīvos materiālus.

Biznesa tehnoloģiju institūta galvenā niša ir saiknes veidošana starp uzņēmumiem, kuri tirgū grib ieviest jaunus produktus, un pētniekiem, kuru pētījumu rezultātus iespējams komercializēt un virzīt tirgū.

Lietišķie pētījumi tiek veikti četros zinātniskās darbības virzienos. Liela daļa pētniecisko projektu ir biznesa vadības jomā un Latvijas prioritārajā nozarē - tūrisms. Viens no ilgtermiņa mērķiem ir dalība pētījumos par modernajām tehnoloģijām un to attīstību. Svarīgs aspekts ir pētījumu rezultātu un inovāciju popularizēšana biznesa vidē, galvenokārt Latvijā.

Pētnieciskā darba veikšanai tiek piesaistīti arī citu struktūrvienību darbinieki un ārējie eksperti. BTI sadarbībā ar citām struktūrvienībām realizē projektus:

Biznesa tehnoloģiju institūts strādā arī pie jaunu tehnoloģisko risinājumu un pielietojumu izpētes un ekonomiskā pamatojuma, lai sekmētu  biznesa attīstību un inovācijas. Jauns darbības lauks ir pētījumi par dabīgo šķiedraugu audzēšanu un pārstrādi, to īpašību un pielietojuma izpēte ar mērķi izveidot Latvijā kaņepju industrijas klasteri.

Biznesa tehnoloģiju institūts sadarbojas ar dažādām nacionālajām un starptautiskajām asociācijām, valsts un pašvaldību institūcijām un uzņēmumiem, kā arī mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs. Institūta aktivitātes ir vērstas uz biznesa vides uzlabošanu Latvijā un, ar starptautisku projektu palīdzību, arī uz citām Eiropas Savienības valstīm. Projektu tīkls tiek izmantots kā sadarbības instruments jaunu tehnoloģisko risinājumu nodošanai MVU vadībā citās ES valstīs. Pieredzes apmaiņa ar sadarbības tīklu starpniecību sekmē inovatīvu uzņēmējdarbību, veicinot MVU produktivitāti un konkurētspēju.