Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XVII Starptautiskā zinātniskā konference>Konferences programma

XVII Starptautiskā zinātniskās konferences programma

Konferences programma

2016. gada 31. marts

8.15 – 9.30

Reģistrācija un rīta kafija

Foajē pie konferenču zāles

9.30 – 9.40

 

Konferences atklāšana.

321. auditorija

Dr. paed. Aldis Baumanis, Biznesa augstskolas Turība, rektors

9.40 –11.30

 

Plenārsēde

321. auditorija

1)       Konkurētspēja izaicinājumi un iespējas – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas uzskats

Heino von Meyer, ESAO, Berlīne, Vācija

2)       Konkurētspējas globālās un reģionālās tendences

Carolina Galvan, Pasaules ekonomikas forums, Konkurētspējas un risku praktiskā vadība, Šveice

3)       Konkurētspēja Latvijā, ko atklāj IMD Pasaules konkurētspējas centra dati?

IMD Pasaules konkurētspējas centrs, galvenais ekonomists

PhD, Christos Cabolis, Šveice

4)       Eksports - Konkurētspējas skolotājs - 5 mācības

Mārtiņš Tiknuss, GatewayBaltics, direktors, Latvija

11.30 –12.00

Kafijas pauze

Foajē pie konferenču zāles

12.00 –13.00

 

 

Apaļā galda diskusija

Klusā lasītava, bibliotēka

Moderators: Andrejs Jakobsons – Latvijas Ekonomistu asociācija, Rīgas Biznesa skola

  • PhD, Christos Cabolis, IMD Pasaules konkurētspējas centrs, galvenais ekonomists, Šveice
  • Mārtiņš Tiknuss, GatewayBaltic, direktors, Latvija
  • Caroline Galvan, Pasaules Ekonomikas forums, Konkurētspējas un risku praktiskā vadība, Šveice
  • Heino von Meyer, ESAO, Berlīne, Vācija
  • Daina Paula, Latvijas Banka, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste, Latvija
  • Lija Strašuna, Swedbank, vecākā ekonomiste, Latvija
  • Asoc. prof. Dr. rer. pol. Arnis Sauka,Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Ilgtermiņa biznesa centra direktors, Latvija
  • Prof. Dr. oec. Vita Zariņa, Biznesa augstskola Turība, UVF dekāne, Latvija

13.00 –14:00

Pusdienas kafe `Nīke`         

14.00 –15.15

Darbs paralēlajās sesijās K1, K2, K3

321., 322., 323. auditorija

Darbs paralēlajās studentu sesijās: S1, S2, S3

304., 312., 316. auditorija

15:15 – 15:30

Kafijas pauze

Foajē pie konferenču zāles

15:30 – 17:00

Darbs paralēlajās sesijās K4, K5, K6

321., 322., 323. auditorija

Darbs paralēlajās studentu sesijās: S4, S5, S6

304., 312., 316. auditorija

17.00–17.15

Sesiju vadītāju ziņojumi par darbu sesijās

321. auditorija

17.15–18.00

Noslēgums un diskusija neformālā gaisotnē

Foajē pie konferenču zāles

Sesija / Session K1, ENG

Auditorija / Room C321, 14:00 – 15:15

Vadītāji / Chairpersons: Prof. Dr. paed. I.Lūka and MBA, Mg.sc.ing. I.Namatēvs

1.

Putthiwanit Chutinon

Turiba University

The Effect of Guanxi Organizational Culture on World's Competitive Personal Computer Producer

2.

Kamila Perederenko

Turiba University

Creativity in Tourism for Business Competitiveness

3.

Jurušs Māris

Kūma Elīze

Riga Technical University

Beps: Impact of International Tax Measures on Business Environment in Latvia

4.

Natalija Sotikova

Marina Gunare

Diana Zagulova

Baltic International Academy

Educational Tourism: Opportunities of Latvia as a Destination for Academic Mobility

5.

Giedrius Nemeikšis

Turiba University

Legal Regulation of First Demand Guarantee in the Lithuanian Law:

Problems and Their Solutions

6.

Inita Henilane

BA School of Business and Finance

The Role of Benefit Assessment in the Decision Making Process

7.

Ilona Vilciņa

Ineta Lūka

Turiba University

Higher Education Internationalization Process:

Comparative Analysis of Anadolu University and Turiba University

 Sesija / Session K2, LAT

Auditorija / Room C322, 14:00 – 15:15

Vadītāji / Chairpersons: Prof. Dr. oec. V. Zariņa and Asoc.prof. Dr. oec. A. Ābeltiņa

1.

Barba Lielbārde

Ieva Bruksle

Biznesa augstskola Turība

Norēķinu karšu izmantošanas specifika Latvijā

Specific Features of Payment Cards in Latvia

2. Dace Saliņa

Biznesa augstskola Turība

 Darbinieku vērtību izpētes nozīme uzņēmuma personāla vadīšanā

The Importance of the Employee Value Research

in Enterprise Personnel Management 

3.

Ieva Bruksle

Anna Ābeltiņa

Vita Zariņa

Biznesa augstskola Turība

Konkurētspējas faktori Latvijas biznesa vidē

Competitiveness Factors in Latvian Business Environment

4. Gints Majors Banku augstskola 

Transformatīvās līderības un organizācijas kultūras profila mijiedarbības teorētiskā analīze

Theoretical Analysis Interrelation Between Transformation Leadership and Organizational Culture

5. Iveta Liniņa Biznesa augstskola Turība

Patērētāju attiecību vadības (CRM) pielietojums mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā

6.

Ilona Eiduka

Ieva Bruksle

Biznesa augstskola Turība

Licencētas komercdarbības veicināšanas modelis Rīgas brīvostā

Model for the Promotion of Licensed Business in the Freeport of Riga
7.

Oskars Onževs
Elita Ardava
Jana Brodecka
Juris Ozols
Inga Sīle

Biznesa augstskola Turība

Rīgas Stradiņa universitāte
Aptiekas klientu farmaceitiskās aprūpes laika analīze

 Sesija / Session K3, LAT

Auditorija / Room C 323, 14:00 – 15:15

Sesijas vadītāji / Chairpersons: Prof. Dr. iur. J.Načisčionis un Prof. Dr. iur. I. Veikša

1. Ainārs Persidskis Biznesa augstskola Turība Sankcijas ietekme uz noziedzīgu nodarījumu ideālās kopības kvalifikāciju
2. Aldona Kipāne Rīgas Stradiņa universitāte

Ekonomiskā noziedzība kā kriminoloģiska kategorija ekonomiskās drošības kontekstā

Economic Crime as a Category of Criminology in Economic Security Context

3. Ingus Gailums Biznesa augstskola Turība Zāļu paralēlā importa un eksporta tiesiskā regulējuma grozījumu problēmas
4. Ināra Ziemele Biznesa augstskola Turība Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā
5. Dace Vārna Biznesa augstskola Turība

Piespiedu dalītā īpašuma regulējošo tiesību normu nepieciešamība

Challenges of forced shared ownership of property

6. Daiga Sproģe Biznesa augstskola Turība

Kreditoru institūta īpatnības pārrobežu maksātnespējas procesā

The Creditors Institute in the Cross-Border Insolvency

7. Ieva Broka Biznesa augstskola Turība

Civiltiesisku darījumu apstrīdēšana maksātnespējas procesā

 Appeal of Transactions in Insolvency Proceedings

Sesija / Session K4, LAT

Auditorija / Room C321, 15:30 – 17:00

Vadītāji / Chairpersons: Prof. Dr. iur. J. Načisčionis un Dr.iur. U. Skrastiņa

1. Edgars Golts

Biznesa augstskola Turība

Pierādījumi, pierādīšana un pierādīšanas nastas

teorētiskie  un praktiskie aspekti nodokļu strīdos

2. Jeļena Alfejeva

Biznesa augstskola Turība

Apdrošināšanas līgums kā apdrošinātāja un citu apdrošināšanā iesaistītu personu saistību pamats

Insurance Contract as Basis of Obligations of Insurers and Other Persons Involved in Insurance

3. Kristaps Zariņš

Rīgas Stradiņa universitāte

Likumdošanas pilnveidošanas procesi uzņēmējdarbības jomā
4. Iveta Golta

Biznesa augstskola Turība

Karavīra un tā tiesiskā statusa jēdziens un būtība

5.

Jānis Načisčionis

Una Skrastiņa

Biznesa augstskola Turība

Publiskās pārvaldes reformas pēckrīzes periodā
6.

Una Skrastiņa,

Džeina Gaile

Biznesa augstskola Turība

Brīva konkurence publiskajos iepirkumos

Free Competition in Public Procurement

Sesija / Session K5, LAT

Auditorija / Room C 322, 15:30 – 17:00

Sesijas vadītāji / Chairpersons: Prof. Dr.phil. J. Broks un MBA, Mg.sc.ing. I. Namatēvs

1. Jānis Broks

Biznesa augstskola Turība

Pēc-modernitātes komunikatīvie izaicinājumi

Communicative Challenges of After-Modernity

2. Līga Kļaviņa

Biznesa augstskola Turība

Personības sekmīga izaugsme un attīstība izglītības procesā

The Successful Development and Growth of Personality

in the Process of Education

3. Līga Mirlina

Biznesa augstskola Turība

Sociālo mediju nozīme Latvijas valsts pārvaldes komunikācijā

The Importance of Social Media in Communication of Latvian Public Administration

4. Sandra Smilga

Biznesa augstskola Turība

Patstāvīgo studiju veicināšanas iespējas otrās svešvalodas apguves procesā

5.

Andris Pētersons

Biznesa augstskola Turība

Latvijas iedzīvotāju vērtības

The Values of Latvian People

6. Anna Medne

Biznesa augstskola Turība

Fizisku personu saimnieciskās darbības
 veicēju nodokļu aplikšanas attīstībā neatkarīgajā Latvijā

 Studentu sesija / Student Session S1, ENG

Auditorija / Room 304, 14:00 – 15:15

Vadītāji / Chairpersons: Prof. p.i. Dr.geogr. M. Rozīte, Dr. phys. J. Ozols, Dr.sc. admin. L. Zīlīte, SPP pārstāvis R. Freibergs

1. Narmin Nazirova Biznesa augstskola Turība Analysis of Impact of Baku European Olympic Games on Tourism Development in Azerbaijan
2. Katsiaryna Lapanovich Biznesa augstskola Turība Factors Impacting Belarusian Tourists While Choosing Latvia as an Outbound Tourism Destination
3. Kateryna Virchenko Biznesa augstskola Turība How Recession can Affects The Small Business and How to Survive During That Time. Based On Ukrainian Example
4. François Izambert Biznesa augstskola Turība Tourism as a Driving Force for Regional Development Latvia Case
5. Kateryna Kuslyva Biznesa augstskola Turība

Marketing Activity to Increase Recognizability of the Brand.

Based on the Latvian Company Baltic Wild
6. Valentine Pilot France The Competitiveness Between Restaurant in France
7. Bonfils Rodolphe France How a Hotel can Provide a Competitive Advantage an a Competitive World?

Studentu sesija / Student Session S2, LAT

Auditorija / Room 312, 14:00 – 15:15

Vadītāji / Chairpersons: Asoc.prof. Dr.oec. R. Zvirgzdiņa, MG. oec., Mg.paed. I. Jēkabsone, Mg.sc. L. Mirlina, SPP pārstāve N.Nikolajeva

1. Mārtiņš  Brūders Biznesa augstskola Turība Cilvēkresursu, jeb darbinieku nozīme uzņēmumu attīstībā
2. Ritvars Guļēvičs Biznesa augstskola Turība Ārvalstu investoru piesaistes perspektīvas, dibinot uzņēmumu Latvijā
3. Zane Olga Preise Biznesa augstskola Turība Žurnālistikas valodas prasības ziņās un to pielietojums laikrakstā “diena” un portālā “ogrenet.lv”
4. Kaspars Priede Biznesa augstskola Turība Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējīgo priekšrocību radīšana un palielināšana, izmantojot trīsdimensiālo printeru tehnoloģijas
5. Sabīne Timermane Biznesa augstskola Turība Piena kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte SIA "PIENS"
6. Laura Zaķe Biznesa augstskola Turība SIA „KLZ” integrētā mārketinga komunikācija
7. Ilze Zaķe Biznesa augstskola Turība Interneta tirdzniecības attīstība un iespējas ziedu mazumtirdzniecības nozarē Latvijā

Studentu sesija / Student Session S3, LAT

Auditorija / Room 316, 14:00 – 15:15

Vadītāji / Chairpersons: Dr.sc.ing. O.Onževs, MBM I.Liniņa, MPA I.Kisnīca, SPP pārstāvis Ē. Jaundālders 

1. Laura Laugale

Biznesa augstskola Turība

Zīmola ietekme uz patērētāja produktu un pakalpojumu pirkšanas lēmumu pieņemšanu
2. Elīna Saifullina

Biznesa augstskola Turība

Konkurējošās priekšrocības novērtēšana AS „Citadele Banka”
3. Santa Pozdņaka

Biznesa augstskola Turība

Produkta pozīciju nostiprināšana tirgū AS ‘’Grindeks’’ konkurētspējas veicinošais faktors
4. Klāvs  Visockis

Biznesa augstskola Turība

Mārketinga mix izvērtējums uzņēmumā "PEPI RER"
5. Sintija Sila

Biznesa augstskola Turība

Interneta veikalu darbības izvērtējums Latvijā
6. Rebeka Elīna Puce

Biznesa augstskola Turība

Lielveikalu komunikācijas sociālajos tīklos analīze Latvijā
7. Zane Katkovska

Biznesa augstskola Turība

SIA "Austrumlatvijas Koncertzāle" mārketinga aktivitāšu izvērtējums un pilnveidošanas iespējas
8. Kārlis Apalups

Biznesa augstskola Turība

Tīmekļa rīku izmantošana vp kriminālpolicijas darbā

Studentu sesija / Student Session S4, ENG

Auditorija / Room 304, 15:30 – 17:00

Vadītāji / Chairpersons: Prof. p.i. Dr.geogr. M. Rozīte, Dr. phys. J. Ozols, Dr.sc. admin. L. Zīlīte, SPP pārstāvis R. Freibergs

1. Ludwig Baillif France Competitiveness of Cognac Companies, International and National Point of View
2. Anna Kolodiy Biznesa augstskola Turība The Influence of Word-of-Mouth Marketing on Customer Behavior in Restaurant Business in Riga
3. Anna Shchehula Biznesa augstskola Turība Bubble Tea Factory Marketing Mix Analysis Based on Primary Research
4. Anna Stalkova Biznesa augstskola Turība Expected and Received Service in "Best Hostel" in Riga
5.

Nikita Malinovskis

Biznesa augstskola Turība Social Media Marketing in Airbaltic Company
6.

Nikita Tychkov

Stanislav Erdavletov
Kazakhstan Adoption of Cartographic Method for the Assessment of Aggregate Tourism Potential
7.

Sholpan Abdreeva

Yeldar  Nuruly
Kazakhstan Impact of Social Media as a Category of Innovation for Development of Tourism Industry the Republic of Kazakhstan
8.

Akmaral Sapiyeva

A.S. Aktymbayeva
Kazakhstan Analysis of the Possibilities of Development of Tourism in the State Natural National Park "Buiratau"

Studentu sesija / Student Session S5, LAT

Auditorija / Room 312, 15:30 – 17:00

Vadītāji / Chairpersons: Asoc.prof. Dr.oec. R. Zvirgzdiņa, Mg.oec., Mg.paed. I. Jēkabsone, Mg.sc. L. Mirlina, SPP pārstāve N.Nikolajeva 

1. Agija Antra Ķerzuma Biznesa augstskola Turība Kuģu ekspluatācijas izmaksu samazināšanas iespēju izpēte
2. Ilze Skurba Biznesa augstskola Turība Vieglo automobiļu un motocikla nodokļa iekasēšana
3. Rinalds Vītoliņš Biznesa augstskola Turība Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu aplikšana ar akcīzes nodokli SIA  “COCA COLA HBC LATVIA”
4. Juris Matusēvičs Biznesa augstskola Turība SIA “HPJ” kvalitātes vadības procesu ietekme uz konkurētspēju
5. Anastasija  Tkačenko Biznesa augstskola Turība Būvmateriālu ražošanas attīstības tendences Latvijā
6. Anna Grīnberga Biznesa augstskola Turība Ārvalstu tūristu pieredze Rīgas kulinārā mantojuma izmantošanā
7. Ralfs Liepiņš Biznesa augstskola Turība SIA “VRV MOTORS” mārketinga komunikācija
8. Andris Bērziņš Biznesa augstskola Turība Mārketinga iespējas sporta jomā strādājošiem Latvijas uzņēmumiem

Studentu sesija / Student Session S6, LAT

Auditorija / Room 316, 15:30 – 17:00

Vadītāji / Chairpersons: Dr.sc.ing. O.Onževs, MBM. I.Liniņa, MPA I.Kisnīca, SPP pārstāvis Ē. Jaundālders 

1. Anete  Krūmiņa

Biznesa augstskola Turība

Noieta veicināšanas veida ”trading stamps” jeb uzlīmju krāšanas izmantošana pircēju lojalitātes
2.

Linda Anastasija 

Zeimule-Prizevoite

Biznesa augstskola Turība

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
3. Agrita  Vindača

Biznesa augstskola Turība

Tiesu prakses analīze par atlīdzinājumu administratīvajā procesā
4. Artūrs Osipāns

Biznesa augstskola Turība

Pica LuLū mārketinga komunikācijas novērtējums
5. Filips Mārtiņš Valciņš

Biznesa augstskola Turība

Firmu atbilstība Komerclikuma 29. un 30. pantam
6. Kristaps Kokins

Biznesa augstskola Turība

Vai cilvēki ir racionāli izvēloties patēriņa preces? Piens
7. Ksenija Sisina

Biznesa augstskola Turība

SIA “KSENIJA S” mārketinga attīstība un konkurētspēja
8.

Laura Hausmane

Egita Eisaka

Biznesa augstskola Turība

Iepirkuma saraksta izveides ietekme uz pirkuma apjomu