Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Profesionālā maģistra izglītības studiju programmas

Tiesību zinātne - profesionālā maģistra studiju programma

 • Noderīgi

  - 1/3 advokātu ir savs bizness

  - Tiesnešu vidējais atalgojums Latvijā ir 1400 EUR/mēnesī

  - Absolventiem ir iespējas turpināt studijas doktora studiju programmā Juridiskā zinātne

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur)

KVALIFIKĀCIJA: Jurists

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā

STUDIJU VALODA: latviešu

SPECIALIZĀCIJAS

 • Civiltiesības
 • Krimināltiesības
 • Starptautiskās tiesības
 • Mediācija
 • Valsts tiesības


STARPTAUTISKA ATZINĪBA

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES
Apgūsi varas dalīšanas pamatprincipus, prasmi piemērot tiesības likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas institūcijās, attīstīsi prasmes argumentēšanā un strīdu risināšanā, praktiskumu civiltiesiskajās zinātnēs, krimināltiesiskajās zinātnēs un administratīvajā procesā.


KARJERA

 • Jurists komercsabiedrībā, nevalstiskajā organizācijā, valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants;
 • Advokāts;
 • Notārs;
 • Tiesu izpildītājs;
 • Prokurors;
 • Maksātnespējas administrators;
 • Tiesnesis;


PRAKSE
1. un/vai 2. studiju gadā

MŪSU PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS: 

 • Profesionālās orientācijas studiju kursi biznesa apkalpošanai
 • Trīs starptautiskās sadarbības programmas
 • Ērts studiju grafiks
 • Profesionāli, pretimnākoši docētāji, kas studiju procesā sagatavo jurista prakstiskajam darbam


Plaša profila jurists

Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” gatavo nākotnes juristus, kuri būs sagatavoti darbam gan Latvijas, gan starptautiskajam tirgum. Programmas absolventu iegūtās zināšanas būs praktiskās kompetencēs balstītas, un studiju laikā iegūtais plašais skatījums uz biznesa vidi juridiskajā kontekstā būs neatsverams ieguvumus ikviena tiesību speciālista ikdienā. Studiju programma sagatavos augsti kvalificētus biznesa juristus, kuri iegūtās zināšanas spēs sekmīgi izmantot ikvienā biznesa jomā -  gan iesaistoties komersanta darbībā biznesa uzsākšanas posmā, sekojot līdzi tā attīstībai, gan komercstrīdu risināšanā un dokumentu sagatavošanā tiesai. Maksātnespējas gadījumā iegūtās zināšanas sekmēs uzņēmuma veiksmīgu atgriešanos biznesa vidē.

Absolventi iegūs profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs, kas sniegs iespēju specializēties civiltiesībās, krimināltiesībās, starptautiskajās tiesībās, mediācijā un valsts tiesībās. Iegūtā kvalifikācija ļaus ieņemt gan dažādus brīvo juridisko profesiju amatus, gan veiksmīgi īstenot jurista karjeru uzņēmumos, valsts pārvaldē, nevalstiskajā sektorā vai darboties kā individuālais komersants vai pašnodarbinātas personas statusā.


Pasniedzēji – nozares eksperti

Studiju process norisinās jomas ekspertu vadībā – fakultātes docētāji ir juristi, zvērināti advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesneši, kuri sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī caur dažādu kāzusu risināšanu un praktisko pieredzi sagatavo studējošos praktisku uzdevumu risināšanai reālajās dzīves situācijās.

Juridiskās fakultātes studenti var kļūt par diplomētiem speciālistiem divās augstskolās vienlaikus. Noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība, ir iespēja iestāties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas University of Abertay Dundee (Lielbritānija) diplomu.

Studiju laikā tiek iegūtas prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, spēja padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas, kā arī apgūta tiesas procesa norise un biznesa administratīvi procesuālie aspekti.

Daudzveidīgs un saistošs studiju process

Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Tiesību zinātnes” raksturīgākā iezīme ir studiju kursu satura pasniegšanas daudzveidība, proti, mācību vielas teorētisko bāzi papildina pasniedzēju piedāvātie juridisko lietu materiāli, tiesas procesa simulācija, diskusijas ar studējošajiem un uzstāšanās mākslas apguve. 

###TAB-HOLDER###

Maģistrantūras programmā Tiesību zinātnes var iestāties, ja iepriekš iegūts bakalaura grāds Tiesību zinātnēs.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Jānis Načisčionis profesors
Tālrunis: 67606105
E-pasts: Janis.Naciscionis@turiba.lv

 

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

Nodarbību saraksts